XPLMSetHotKeyCombination

From X-Plane SDK
Jump to: navigation, search

XPLMSetHotKeyCombination

XPLM_API void         XPLMSetHotKeyCombination(
                  XPLMHotKeyID     inHotKey,  
                  char         inVirtualKey,  
                  XPLMKeyFlags     inFlags);  
XPLMSetHotKeyCombination remaps a hot keys keystrokes. You may remap another plugin's keystrokes.